top of page

PRIVACY EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Doel van de website

De website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van StudioMuziekART.

Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor één persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridische advies of als een equivalent daarvan beschouwen.

Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst kunnen beschouwd worden. Enkel de officiële tekst op papier geldt als authentieke tekst. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de officiële tekst op papier, heeft deze laatste steeds voorrang.

De inhoud van de website (de links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door StudioMuziekART aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

 

Algemene gebruiksvoorwaarden

Bij gebruik van onze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven.

StudioMuziekART besteedt grote zorg aan de inhoud van deze website en streeft ernaar dat de ter beschikking gestelde informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. De informatie is uitsluitend afkomstig van StudioMuziekART zelf.

Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kan StudioMuziekART niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal StudioMuziekART de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen via studiomuziekart@gmail.com.

StudioMuziekART spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. StudioMuziekART kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

StudioMuziekART kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen aan programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

 

Externe websites

StudioMuziekART plaatst ook links naar externe websites online wanneer deze van nut zijn voor de cursisten. StudioMuziekART behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Websites komen enkel in aanmerking wanneer deze voldoen aan de linkpolicy van StudioMuziekART en de heersende etiquette.

Aangezien StudioMuziekART over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid, noch zeggenschap beschikt, kan zij daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de informatie noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De link naar andere sites die de website van StudioMuziekART bevat, houdt geen enkele bekrachtiging in van de bewuste site of van de inhoud ervan. StudioMuziekART aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Indien informatie beschikbaar op deze websites niet betrouwbaar, recent, correct of in strijd met de wetgeving is behoudt StudioMuziekART zich het recht de link naar deze website zonder verwittiging te verwijderen. U mag steeds problemen met links melden op studiomuziekart@gmail.com.

 

De verzameling van persoonsgegevens & privacy

StudioMuziekART hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Hoewel de meeste informatie op of via de website beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd (online enquêtes, opsturen van documenten, inschrijven voor online of offline publicaties, bij reactie- of vragenformulieren).

De persoonsgegevens die u verstrekt worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan StudioMuziekART houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die op 25 mei 2018 van toepassing is.

StudioMuziekART geeft u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.

  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.

  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen via studiomuziekart@gmail.com.

  • StudioMuziekART treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

StudioMuziekART verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Principes digitale strategie

De principes die de basis vormen van de stedelijke digitale strategie, past StudioMuziekART ook toe in haar privacybeleid:

  • de gebruiker staat centraal: jou, als gebruiker, blijft eigenaar van uw gegevens. Wil je niet dat StudioMuziekART jouw gegevens gebruikt of informatie koppelt, dan kan je dat altijd aangeven. Als je wil genieten van bepaalde dienstverlening is het echter onvermijdelijk dat StudioMuziekART gegevens opvraagt. De nodige gegevens worden dan in het kader van een betere dienstverlening gebruikt; uiteraard mits naleving van de wettelijke normen ter zake.

  • digitaal is transparant: StudioMuziekART gebruikt jouw gegevens in alle openheid en geeft aan wanneer en waarom bepaalde gegevens gebruikt zullen worden. Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG heb je een recht van mededeling of verbetering van jouw gegevens. Je kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons via studiomuziekart@gmail.com. Verder heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, met name de privacycommissie indien je van mening bent dat jouw gegevens op een foutieve manier verwerkt worden.

Vanzelfsprekend neemt StudioMuziekART alle nodige voorzorgen om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. StudioMuziekART deelt of bezorgt jouw gegevens ook niet met of aan andere organisaties of instanties tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Gebruik & reproductie

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de website vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden aangewend worden. Indien u informatie (teksten, beelden, geluid…) wenst te reproduceren, te distribueren of op enige andere manier ter beschikking wil stellen, dient u eerst een vraag te richten aan StudioMuziekART .

StudioMuziekART behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

 

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan StudioMuziekART  overmaakt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. StudioMuziekART wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. StudioMuziekART mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens de beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U stemt ermee in dat StudioMuziekART de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in de reacties, kan aanwenden voor welk doel ook.

Geschillen

Deze online-overeenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen zijn bevoegd.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die bij het gebruik van onze website op de harde schijf van jouw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Het is niet mogelijk om u met een cookie rechtstreeks te identificeren. Wel is het mogelijk om uw toestel te identificeren.

Ze worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat StudioMuziekART bijvoorbeeld kan nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode bezocht hebben.

 

Functionele cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om een website te kunnen gebruiken. Denk aan het navigeren tussen verschillende onderdelen van een website nadat je ingelogd bent of het opslaan van de inhoud van jouw winkelwagentje in de webshop. Zonder deze cookies kun je geen gebruik maken van een website.

Analyse cookies

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Via deze cookies krijgt StudioMuziekART inzage in het bezoek op de websites. Denk aan bezoekersaantallen en populaire pagina's. Op die manier kan StudioMuziekART de inhoud van haar website verbeteren, beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers en het gebruiksgemak van haar website verhogen.

 

Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer, tablet of smartphone cookies plaatsen, dan kun je de browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt de browserinstellingen ook zodanig aanpassen dat de browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je cookies die al geplaatst zijn, verwijderen. Daarnaast bieden de meeste browsers een "Do Not Track"-mogelijkheid ("niet traceren"). Let erop dat je de instellingen apart moet aanpassen voor elke browser en op elk toestel dat je gebruikt.

 

Hoe je de instellingen kunt aanpassen en cookies kunt verwijderen, verschilt per browser (Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Edge). Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser.

Tenslotte

Door de manier waarop het internet en websites werken, kan het zijn dat StudioMuziekART  niet altijd inzicht heeft in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dat is met name het geval als onze webpagina's zogenaamde embedded elementen bevatten. Dat is inhoud zoals filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze websites getoond worden.

 

Mocht je op onze website cookies tegenkomen die we hierboven niet genoemd hebben, laat het ons dan weten via studiomuziekart@gmail.com. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is en op welke manier ze de privacy gewaarborgd hebben.

 

Wij zullen deze pagina af en toe moeten aanpassen, omdat bijvoorbeeld de regels rondom cookies wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina voor de laatste versie.

 

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

01.08.2021

bottom of page